ژینۆ ساید لە ڕێگای فاکتەری ئایین و ڕەگەزیی و جۆگرافیای سیاسی لە نێوان هەرمەنی، کورد و ئازەری

Authors:

  • Shafiee Khzri
  • ORCID:
Keywords:


Abstract:


References:

.عبادی، هْدی، بحراى هطرٍعیت سلطاى سلین ٍ ارتباط آى با جٌگ چالدراى تاریخ تودى اسالهی، تْراى1393 2 .عاضق پاضازادُ، احود، تَاریخ آل عثواًی استاًبَل، هطبعِ عاهِ 1332 3 .پَرگطتال، حاهر، تاریخ اهپراطَر عثواًی ا، ترجوِ هیرزا زکی علی آبادی، تْراى: زریي 1367 4 .هٌصَری، فیرٍز، رازّایی در دل تاریخ تْراى: زریي 1371 5 .اهاهی خَیی، هحودتقی، تاریخ اهپراطَری عثواًی تْراى سوت 1395 6 .بدلیسی، ادریس، ضرفٌاهِ ترجوِ استاد ِّ شار تْراى سرٍش 1379 7 .افٌدی، خَاجِ سعدالدیي، تاریخ التَاریخ، استاًبَل هطبعِ عاهرُ 1279 8 .لکوارت، اًقراض سلسلِ صفَی تْراى علوی فرٌّگی 1394 9 .خضری ، عالهِ قاضی هحود، خاطرات هجلِ هْاباد ضوارُ93 پاییس سال 1388 10 .ضوسیٌی، ضیخ عبیداهلل ، تحفِ االحباب یا هثٌَی ضیخ عبیدالِ با تالش سید اسالم دعا گَ ارٍهیِ حسیٌی 1390 11 .اسکٌدر بیگ، تاریخ عالن آرای عباسی، هصحح یدالِ ضکری تْراى بٌیاد فرٌّگ ایراى 1350 12 .اهیراحودیتي، بْرام ، جغرافیای قفقاز، تْراى ٍزارت خارجِ 13 .صفت گل، هٌصَر، ساختار ًْاد ٍ اًدیطِ دیٌی در ایراى عْد صفَی، رسا تْراى 1381 14 .تاریخ کاهل ًسل کطی ارهٌیاى، رایوَى کرٍریکیاى هقالِ 15 .کتاب ًسل کطی ٍ عصر هدرى، هیکاییل رٍیکَریستکی تْراى قلن 1382 16ٍ .فایی ، هیرزا عبدالرحین ، تحفِ الوریدیي گرد آٍری عالهِ قاضی هحود خضری ضٌَیی، اًتطارات حسیٌی1400 17 .ابراّام گلٌی ًدائیاى، درگیری ارهٌی ٍ تاتار در باکَ، بَستَى1923 18ً .طریِ آلواًی فراًکَرتر زیتاًگ4 فَریِ 1916 19 .تَفیق، رحوت الِ ، ارٍهیِ در هحاربِ عالن سَز، بِ کَضص کاٍُ بیات تْراى پردیس داًص 1389 20 .کسرٍی، احود ، تاریخ 18 سالِ آذربایجاى تْراى پر 1

Published
2022-08-29