دەرچووان

 

 

ده‌رچووانى یاسا ئێواران 2011 -2012

ژ

ناوى خوێندكار

1

ئاودێر عبدالله بایز

2

ابراهیم عبدالرحمن عبدالله

3

پهروین قادر محمد

4

پروشهقلندر حسین

5

سهلار عبدالمجید كاكهحمد

6

رێدى طه جلال

7

جمال رضا احمد

8

جهاد عمر فتاح یعقوب

9

علیاء سامی قادر

10

ابوبكر برهان حمه

11

هبهنزار محمد

12

كؤسارجلال كریم

13

ابوبكر نجم محمد

14

دلێر طه حسین

15

رێبین على محمد

16

عبدالله عمر قاسم

17

هێمن كمال عبدالله

18

سالار احمد رشید

19

بێریڤان عبد الرحمن محمد

20

ئارام جلیل كریم

21

ادریس عبدالله محمد امین

22

نهوا مجید احمد

23

ئاری مولود غفور

24

دێرۆ مهدى مصطفى

25

ایمان جلال محمد

26

میران عبدالخالق حمهصالح

27

ئاسۆ باقی عبدالكریم

28

ئامانج عبدالمجید سعید

29

شاڵاو عبدالله محمد

30

پروشهاركان حمهسعید

31

خرامان همزهاحمد

32

دانا فاروق محمد

33

رازى احمد صالح

34

كارزان كمال شریف

35

شعلهعبدالله محمود

36

خرمان جزا سعید

37

رێبوار محمد محمد امین

38

سۆزان عثمان محمد امین

39

محمد عدنان مصطفى

40

زیلان احمد سعید

41

رزگار علی محمد

42

زرنگ انور میرزا

43

باخان محمد رفیق

44

بهرههم حمهخسرو امین

45

خونچهعبدالكریم صالح

46

هێشو نورى عبدلله

47

عبدالخالق خدر صالح

48

هاوژین ابراهیم غفور

49

رووبار وهاب شریف

50

ئارهزو عثمان حسین

51

زانا مجید افندى

52

عمر حمهغریب كریم

53

دێكان احمد مجید

54

كؤچهر جمال مصطفى

55

دانا على حمهوسو

56

ابوبكر رؤوف مولود

57

ههردى حمزهابراهیم

58

ههڤاڵ محمود حسن

59

باخچهفاروق محمد

60

رێبین كاوهتوفیق

61

وارڤین مدحت احمد

62

رهز سیروان بهجتعونى

63

هوشیار ابوبكر حسین

64

سهنگهر كریم محمود

65

سۆران رحیم امین

66

صباح فتاح احمد

67

هؤنرا جزا حمهصالح

68

عثمان انور محمد

69

ههڵۆ یاسین وسطى محمد

70

كاژان غفار كریم

71

بان ئاوات اسماعیل

72

هؤزان عثمان عبدالله

73

تارهرشید مرزوگ

74

ڤان نیاز نورى

75

ئاسان عبداللطیف محمود

76

تابان رؤوف سلیم

77

زانیار كمال عبدالله امین

78

دیارى رؤوف صالح

79

چاوان یاسین علی

80

ههردی احمد حسین

81

فێنك جمال مجید

82

شوان صلاح الدین عبد الرحمن

83

رهوهز فاروق رشید

84

دڵشاد عمر عثمان

85

محمد انور حسن

86

صلاح كمال رسول

87

دێرینتوفیق محمد

88

شهماڵ عزیز نادر

89

ناسكهاحمد عبدالله

90

هێرۆ لطیف سعید

91

عبدالرحمن محمد حسن

92

كارزان خدر احمد

93

ژینۆ محمود احمد

94

ههوار سلام عبد الرحمن

95

برِوا عمر عبدالله

96

باڤێ جمیل صابر

97

سرود على احمد

98

دیارى عمر مصطفى

99

ژیار جلال مصطفى

100

كهیوان اكرم محمد

101

بوار صلاح الدین عبدالواحد

102

دابان زرنگ سلیمان

103

هاوشان جلال محمد

104

رێبین جمال محمد

105

كامهران احمد حسین

106

رێناس فاضل رحیم

107

شیماء نزار محمد صالح

108

پێشهوا عثمان مصطفى

109

بهرێز عبدالله حسین

110

شهنگ زؤراب شریف

111

بنار عادل نادر

112

شاگوڵ قادر محمد

113

رهنگین محمد احمد

114

چالاك عمر صالح

115

رێژاو طاهر محمد

116

كهژان محمود رشید

117

ئاڤان قهرهنى زرار

118

رێباز حمهجزا حمهامین

119

شادان عثمان عمر

120

احمد عزیز حمهامین

 

 

دةرچووانى بةشى ياسا  2012-2013

 

 

ز

ناو

1

مختار عبدالرحمن رسول محمد

2

پیشوا احمد محمود حسن

3

محسن جبار جلال امین

4

جبار على عزیز رضا

5

علی أبوبكر غفور سعید

6

سیروان عثمان فرج كریم

7

مهدى على محمد مصطفى

8

سهركهوتسعید حمهعزیز

9

ساڤا محمدرؤوف محمدامین

10

كامـ‍ﻪران قادر على رسول

11

ناسك رحیم عبدالرحمن اسماعیل

12

هاوژین انور محمدامین عزیز

13

سـﻪركـﻪوت احمد علی محمد

14

ژوان جمال حسین احمد

15

مـﻪریوان نجیب محمد ویس

16

سیروان حمـﻪصالح على قادر

17

نیاز فؤاد عزیز ابراهیم

18

وریا محمد على محمد

19

عظیمهابوبكر فیض اللهرحیم

20

ههردی صفاءالدین كریم رضا

21

ساكار رؤوف احمد شریف

22

ئاڤێستا عبدالله سلیم

23

محمد مجید محمد نادر

24

اوات عبدالله محمدصالح

25

یاسین عبدالله كریم عبدالرحمن

26

رێناس صلاح الدین محمود امین

27

على احمد على صالح

28

رۆژان عبدالله حمـ‍ﻪصالح عزیز

29

هاوسـﻪر رشید احمد عزیز

30

عثمان عبدالرحمن رسول حسن

31

سێوه عبدالوهاب لطیف سعید

32

سناریا كمال حمهأمین حمهحاجی

33

ژیلوان حمـﻪجزا حمـﻪخورشید رشید

34

فاتح محمدغریب عبدالله

35

چۆمان محمد علی كاك احمد

36

زریان علی حسین قادر

37

ئازیز محمود عبدالله عبدالرحمن

38

تارا فـ‍ﻪرهاد عبدالقادر عبدالرزاق

39

كمال حسن مجید

40

چرۆ عبدالرحمن أحمد محمود

41

فراس فاضل خزعل جاسم

42

لیندا شكر حمـﻪصالح قادر

43

هاوار دارا علی رضا

44

ئامانج محى الدین قادر كریم

45

صادق جلال ابراهیم صالح

46

لقمان حمهتوفیق حسین

47

دارا احمد رمضان حسین

48

محمد صالح شاوهیس

49

نیشتمان علی عبدالقادر عبدالعزیز

50

راستى سعید احمد محمد

51

خـﻪباتعثمان عزیز محمد

52

زانا عمر سعید كریم

53

تـ‍ﻪلار احمد طه

54

بـﻪناز عبدالله محمد صوفی

55

رووناك محمد كریم عثمان

56

ئارى محمد شكرى أحمد

57

هاژه عبدالرحمن اسماعیل محمود

58

هاورى رێبوار عزیز عبدالله

59

ئارا پێشوا محمد علی محمد صالح

60

سۆزان سعدالله قادر نادر

61

سامان صالح حمـﻪ قاضى

62

ڤانا علی حمـﻪغریب مارف

63

سروهفریق احمد فتح الله

64

سیڤهر رضا صالح

65

دلیر محمود قادر امین

66

احمد عبدالله محمدصالح سعید

67

انور عبدالله على معروف

68

دهشنى عثمان عمر صالح

69

عماد حمید علی محمد

70

هێنـﻪر ظاهر قادر سعید

71

سالار ابوبكر محمد

72

اكرم محمد محمود نادر

73

ئارهزو بایز یونس

74

اسرین جمال نصرالدین طالبانی

75

سهلار سالار احمد فقى

76

جزا رضا غفور مجید

77

دیكان عثمان عمر صالح

78

رضا فتاح أحمد

79

زانا طاهر حمـ‍ﻪ احمد

80

نهوهر طه رحیم فرج

81

رؤبيتن حسن حمـﻪ خان

82

گهشاو محمد رحیم غفور

83

ئازیز احمد محمود امین

84

سهروهر بایز محمد خدر

85

رێبوار محمد حسن حمزه

86

نگار عثمان سعید عبدالرحمن

87

سیروان حمـﻪشریف احمد فتاح

88

شنۆ عزت محمد عبدالمحمد

89

زیلان محمد عمر احمد

90

بڕوا حسین علی عبدالله

91

ارسلان وهتمان برایم وهتمان

92

محمد عبدالطیف عبدالله مارف

93

صباح مصطفى حبیب عثمان

94

هاژان محمد قادر محمد

95

سۆز احمد علی حسین

96

محمد دارا ابوبكر محمود

97

اقبال محمد حمهمراد

98

سمیره على حسن اسماعیل

99

برهان عبدالله مجید علی

100

سنور زۆراب جلال حمـﻪرسول

101

پشتیوان كریم سعید محمد

102

رفیق فقى محمد همزه

103

حسن دروێش حسن رسول

104

وریا احمد رشید محمد

105

محمد حمـﻪعزیز كاك عبدالله حمـﻪرحیم

106

پشتیوان عبدالقادر حیدر عبدالله

107

سازان عبدالله فرج مارف

108

وریا حمـ‍ﻪعلى محمود عبدالله

109

سیروان حمـ‍ﻪجمیل حمـ‍ﻪصالح

110

پشكۆ غفور فرج اغا محمد

111

رؤوف كاكـ‍ﻪحـ‍ﻪمـ‍ﻪ سعید محمد

112

تانیا عثمان عزیز اسماعیل

113

نهواز دارا على رضا

114

شاديار توفيق حمةكريم

115

شهماڵ نامق كرم

116

لاڤان برزان محمد كاكـﻪسور

117

هاوكار محمد احمد

118

رێناس فریدون محمد

119

گوران حمـﻪامین مجید محمود

120

كانی كمال علی رشید

121

كاوێنا حمـﻪكرم حسن حمـﻪلطیف

122

ئامانج انور ابراهیم رشید

123

كوردۆ افراسیاب ابراهیم

124

دیـﻪ سواره عزت كریم

125

شفاء عبدالرزاق عبدالرحمن محمد

126

چنور محسن قادر

127

محمد عبدالرحیم عباس ابراهیم

128

ههژان محمد نجیب

129

ههڵكهوتعلی محمد

130

ازاد حمهطالب فرج

131

رابهر زورار رسول

132

لانـﻪ علی كریم محمود

133

ڤان كمال هلال عثمان

134

میران بختیار حسین على

135

شیروان على قادر حسین

136

ئهڤین ئارام ابراهیم حمـﻪكریم

137

محمد علی محمد

138

رهوهز بابكر هؤمهر

139

شاهۆ محمد سعدون

140

سنور عبدالرحمن مجید سعید

141

كاروان عبدالقادر حسن امین

142

كاوان محمد ظاهر

143

ههرێم صالح محمد

144

مریوان مجباس خلیفه

145

چاوان احمد قادر حمـﻪسور

146

محمد كریم محمد

147

بهرههم محمد عبدالله

148

بهشدار فلاح احمد

 

 

ده‌رچوانى یاسا 2013 -2014

ريزبةندي

ناو

1

مسعود احمد محمد خدر

2

میوان طه عثمان محمد

3

حكمت حمـﻪسور حمـﻪرشید

4

بنار قادر سعید محمود

5

دیارى قادر محمدامین

6

شاهۆ فائق احمد فارس

7

محمد رسول محمود

8

پشتیوان مبارك كریم

9

توانا حمە رؤوف محمد

10

زاموا سالار مجید تۆفیق

11

پشتیوان ئاوات على خدر

12

دلێر كریم فرج كاكه احمد

13

ئاڤێستا صدیق رفیق

14

دیارى كامل سعید

15

كاژین ئاسۆ عمر محمد

16

خسرو محمد حسن قادر

17

عابد احمد سلیمان مولود

18

مه‌ریوان احمد محمد

19

په‌یام احمد محمد على

20

انور طاهر محمدصالح

21

عثمان أحمد كریم حسین

22

محمد حسین كریم رحیم

23

كامل محمد عبدالله عزیز

24

ئارام نجیب شمعون

25

نور محسن على جوهر

26

هونه‌ر كریم رشید 

27

میران احمد قادر على

28

صابر حامد حبیب

29

ازاد حبیب سعید قادر

30

ڕۆژ سروه‌ر محمد رضا

31

شیروان حسن عبدالكریم

32

دلاران فرج سعید قادر

33

باخان بختیار عمر سعید

34

به‌هێز انور جلال كریم

35

ده‌ریا على عبدالله احمد

36

ڕاز حسن محمدامین سلیم

37

شیماء جلال رشید نالـﻪ

38

لاڤـه محمد حمـﻪامین

39

ئارا جمال عمر غفور

40

كارزان محمد عبدالله

41

هـێڤی كریم صالح حسین

42

بـﻪرهـﻪم عثمان فتاح

43

ڕاز سيروان عزت

44

هه‌رێم محمد مجید

45

محمد قادر كریم حسین

46

ئارام محمد عبدالله شریف

47

باڵا وریا عبدالله احمد

48

رێبین على عبدالله ابراهیم

49

خالد حمه رؤوف محمد

50

نعيمه‌ غفور كريم أحمد

51

سـﻪنگـﻪر صدیق محمود

52

ڕابه‌ر جبار لطیف فرج

53

ڕەوةند تةها احمد علي

54

ئاراس حامد مارف

55

ناودار رؤوف عمر

56

ابراهيم عبدالله عبد النبی

57

خۆشى محمد رضا فتاح

58

گه‌شه احمد حمـﻪحسین

59

زینب كاوه عمر محمد

60

سنور عمر محمد

61

تاژان محمد رةزا

62

زريان احمد روستم محمد

63

بژوێن نجم عبدالله

64

شه‌ماڵ طاهر صدیق كریم

65

ڕه‌نگین عبدالله احمد

66

سازان حسن زیره‌ك

67

زینۆ بابـﻪطاهیر رضا على

68

تابان محمد محمود محمد

69

سالار بایز حاجی حسن

70

هه‌وار اسماعيل سليم      

71

ته‌رزه‌ سعيد عبدالله‌        

72

دانه‌ر حسن زیره‌ك محمد

73

بـﻪڵێن عثمان حمـﻪسعید

74

طه جبار محمد

75

هـﻪڤاڵ محمدعلی

76

شێنی عزیز توفیق

77

تـﻪرزه كامل احمد

78

محمد علي كريم

79

داركۆ دانا رةزا

 

 

ده‌رچوانى یاسا 2014 -2015

ز

ناوى سياني

1

خالد خورشید حسێن

2

صابر عبداللهاحمد

3

قمریهعثمان عبدالرحمن

4

فریدون حمهامین سعید

5

تاژان غریب ابراهیم

6

دیار صالح عبدالكریم

7

یاسین عمر على

8

گۆران مدحت مجید

9

بهزاد مصطفى على

10

ههڤاڵ على سلێمان

11

محمود رشید حسن

12

هێمن محمود محمد

13

دیار نورى محمد

14

پهیام جبار محمد امین

15

شازین بورهان عبدالرحمن

16

اراز صالح أحمد محمد

17

زهریا رضا حمهامین

18

مهدى عمر اسماعیل

19

انصار معتصم محمد

20

بهرههم محمد حسن

21

نهایت جمال محمود

22

ڕۆژان جزا عزیز

23

كریشنا عمر عارف

24

دێرین ستار رحيم اكبر

25

ڕهوهند ابوبكر قادر

26

ئۆژین خسرو احمد

27

طالب یاسین رسول

28

ئاڵا قادر كاكهمحمد

29

ئارام عمر فرج

30

باڵا امید فرج محمد

31

سهرتیپ على محمد

32

زهردهشت خالد لطیف

33

لاڤهعثمان قادر احمد

34

ژێوار بهختیار حسێن

35

محمد صباح عمر

36

شانیا سلام فتاح محمد

37

اومێد مجید محمد

38

قاسم غفور مصطفى

39

پێشهوا رفیق تۆفیق

40

ڕێبهر عبداللهاسماعیل

41

هاوڕێ احمد محمد

42

شكۆ فائق احمد فرج

43

ڕێناس جعفر حمهاحمد

44

قادر صدیق سیدكل

45

محمد عبدالكریم كریم

46

ئیڤان بهرزان حسن

47

ڕێبوار رفعت على

48

ڕهنگین عطا حسن

49

تیشك طهمحمود رشید

50

ئاريان بهرزان محمد

51

پۆڵا محمد مجید احمد

52

عبداللهاحمد سعید

53

خۆشى محمد عبدالله

54

شكار ظاهر عبدالرحمن

55

كۆژین بكر عبداللهفرج

56

گردون محمود محمد

57

نیان عثمان سعید حسێن

58

سوزان كاظم حمهسعید

59

ڕهوا عمر مجید

60

بلال  محمد جعفر

61

توانا قادر مارف قادر

62

بيريفان سيروان حميد

63

محمد قادر محمد معروف

64

شادمان صمد محمد

65

محمد عوڵا خدر محمد

66

زانا جلال حمة امين

67

ئاریان رضا احمد

68

ئالان حسن محمود

69

نەورەس احمد حمەامين

70

كهيوان عبداللهحسن

71

ڕۆزا نهبهز عمر على

72

كةنار فاضل

73

راويز انور احمد

74

مير رزگار محمد امين

75

ساكار محمود غیدان

76

تاژان وشیار صالح

77

ڕزگار عبدالرحمن علی

78

چرۆ صالح حسن

79

سةركار سلام صالح

80

ڕيباز جمال علی

81

رابةر عبدالرزاق عبدالرحمن

82

باوان رؤوف عبدالله

83

خهندهاختيار درويش

84

هاوناز برهان عبدالله

85

ڕێژین احمد محمود علی

86

ڕێبوار توفیق حمـﻪغریب

87

محمد عبدالله سمين

88

شكار جمال جلال

89

كهژان نجم الدین محمد

 

 

 

ده‌رچووانى زانسته‌ ڕامیارییه‌كان 2011 -2012

ذ

ناوى خوێندكار

1

هادی عزیز حمهمارف

2

مصطفى عثمان احمد

3

گۆران قادر حمهفرج

4

سهفین لاوچاك شوكت

5

سامان صالح فرجهامین

6

یاسر على مصطفى

7

سعاد علی قادر

8

عائشهأبوبكر فیض الله

9

دیلمان ابراهیم عبدالرحمن

10

ئامانج جبار حمهصالح

11

محسن عبدالكریم نجیب

12

سهلار شریف مهدى

13

فاضل فائق رشید

14

طیب نورى رشید

15

نریمان مجید سعید

16

عمر سعد عبدالامیر

17

رێباز بهزاد لطفى

18

ئاوات عبدالرحمن على

19

نعمان حسن حمهسعید

20

ئاسۆس على احمد

21

ابوبكر حسین عزیز

22

ئاراس محمد فتح الله

23

رێبوار غفور صالح

24

ئاڵا كریم احمد

25

پێشهنگ اكرم صالح

26

باقى محمد رشید

27

شوان محمد حسن

28

سهركۆ ئازاد حسین

29

عبدالرحمن محمد رشید

30

هێرش محمد رشید

31

رێبین طالب رشید

32

امیرهحاجی احمد

33

هێڤار رؤوف خواكرم

34

هێمن على رسول

35

علی حسین علی

36

شایهن احمد كریم

37

ئاكار محمدلاو رضا

38

بهرۆز جعفر جبار

39

چۆمان لطیف محمود

40

عدنان عبدالرحمن قادر

41

ژاڵهجلال محمد

42

بهڕۆژ ئازاد عمر

43

ئهردهڵان ابراهیم احمد

44

راژان عبدالرحمن محمد

 

 

ده‌رچوانى رامیارى 2014 -2015

ز

ناوی سیانی

1

لهۆن نصرالدین محمد محى الدین

2

زانا رؤوف حسن محمد

3

ئارى خالد عثمان احمد

4

هيمن علاءالدين رضا

5

جمال فقى محمد جلال

6

ڕه‌نج نـﻪوزاد توفیق عزیز

7

ئاسۆ جمال كریم محمد

8

به‌شدار عبدالرحمن محمود محمد

9

ئارى محمد هادى احمد

10

دانا سالار احمد غریب

11

اكرم شریف محمد اسماعیل

12

ئاڵا حمە صالح عبدالقادر

13

محمد جلال رحیم

14

سۆران محمود سلیمان

15

ئه‌ريوان فخرالدين رٶوف

16

كامه‌ران مصطفى عبدالله حمه‌میرزا

17

اكرم محمد امین شیخ محمد

18

سریاس على حمه‌كریم فتح الله

19

به‌رزان حامد حمه‌سعید حمه‌صالح

20

عطا سلیم فقى مصطفى

21

محسن احمد لطیف احمد

22

ڕێگا حكمت حمه‌رشید احمد

23

ڕیناز جزا على حسین

24

احمد حمه‌امین كریم قادر

25

سروە قادر سعيد

26

شيروان غفور صالح محمود

27

كه‌ژاڵ حمه‌سور حمه‌على

28

شێخان عزالدین غازى عاصى

29

ديارى هيوا فريق طالب

30

خانم رحیم لطیف عزیز

31

حسن محمد صالح رحیم محمد

32

سه‌یوان محمد رضا حمه‌غریب

33

ڕه‌وشت حكمت حمه‌رشید احمد

34

سه‌روه‌ر جلال عبدالله محمد

35

سیروان حسین محمود معروف

36

بۆتان ئازاد أحمد محمد

37

كاوان أورحمان اسماعيل

38

چاوان عبدالجبار صابر كریم

39

عزیز محمد صالح عبدالله

40

كاروان عمر حمه ‌نجیم

41

شه‌یدا محمدشیخ صالح سلیمان

42

به‌ناز على عبدالله سعید

43

حمزه‌ محمد امین قادر

44

ڕێبین جبار حسن محمد

45

ڕێباز فتاح رشيد كريم

46

شاخان على عبدالله

47

هاڤانا شهاب احمد سلیمان

48

به‌رزان رؤوف جلیل سعید

49

دنیا ابراهیم كریم

50

هه‌ڵوێست توفيق على اسماعيل

51

ئارام قادر رشید صالح

52

ڕێژوان محمد رشید احمد

53

شوخان محمود معروف

54

شه‌وین عبدالرحمن خضر

55

على اسوس عبدالله‌

56

نبرد احمد كریم عبدالرحمن

57

دانا طاهر كریم رحیم

58

هاوكار رشید على كریم

59

محمد معتصم محمد قادر

60

چۆمان سعید علی

61

جمال أحمد جميل

62

بيژه‌ن فريدون عثمان مولود

63

شنۆ ابراهیم نصرالدین

64

لاوین محمود على نادر

65

هێشو هێرش محمود احمد

66

سۆزی حسن جلال حسن

67

ڕێناس عبدالله محمد خواكرم

68

سيران بكر حمه‌ ره‌ش رسول

69

خةندة ئازاد محي الدين

70

پـﻪرێز احمد محمد على

71

ئالان شوكت سعید طاهر

 

دةرچووانى بةشى زانستة راميارييةكان 2012-2013

ز

ناو

1

وریا خالد رؤوف نجم الدین

2

عثمان احمد معروف قادر

3

بةلين عبدالقادر كريم

4

هـﻪرمن فریدون محمود سعید

5

كويستان خالد عبدول

6

جنور محمد احمد

7

تانيا طه محمود

8

ئومێد فائق حسن محمود

9

ئایار عبدالقادر محمد عبدالكریم

10

ئاوات خوارحم عزيز قادر

11

ئاكام علي عمر قادر

12

ئاكام سردار محمد امین

13

ئارام محمد مصطفى حسن

14

وهاب فرج قادر فرج

15

وریا سردار طاهر محمد

16

هیوا موسى رحیم احمد

17

هوشيار عبدالرحمن امين

18

نـﻪوزاد محمود محمد رشید

19

نهرۆ محمود عبدالله حمـ‍د

20

نـ‍ﻪبه‌رد على أحمد محى الدين

21

نزار لطيف احمد قادر

22

نةبةز محمد احمد اورحمان

23

مهدى جبار محمدامین قادر

24

محمد علی درویش احمد

25

محمد عبدالله احمد محمد

26

محمد عبدالكريم عبدالرحيم

27

محمد احمد عبدالله صالح

28

كارۆخ احمد قادر محمود

29

كاروان حمه‌ علي حارس      

30

فرسه‌ت ابراهیم حسین شاڵی

31

فاروق عبدالرحمن محمد أمين

32

فاتح محمد حسین على

33

على والى محمدعلى

34

على صباح سعيد

35

عبدالله حمـﻪغریب حمـﻪكریم

36

طاهر محى الدین فرج سعید

37

طارق احمد حمـﻪلاو حسین

38

شوان عثمان احمد محمد

39

سه‌رخێڵ نجم الدین

40

سـﻪرحـﻪد یونس محمد على

41

سلام فرج حسن حمـ‍ﻪوه‌يس

42

زانا علاء الدين احمد              

43

ريبين سردار احمد

44

رۆژ سعد عبدالرحمن عبدالكریم

45

رامان سالار محمد صالح

46

ديار توفيق محمد

47

دلێر حسين محمود

48

خلف احمد معروف قادر

49

حيدر عزالدين أحمد مصطفى   

50

حسن قادر محمود

51

جبار عبدالله عارف قادر

52

پیرس رمضان سعید كریم

53

بهمن ياسين رؤوف رسول

54

به‌گزاد به‌ختيار عبدالله   

55

بـﻪرنگار عارف رشدی عارف

56

بڕیار احمد مصطفى احمد

57

اراز حسن حامد صالح

58

هێرۆ احمد محمود جمیل

59

هه‌نار على مصطفى عبدالله

60

هـﻪزان على احمد نجيب

61

هـ‍ﻪرێز ئازاد حسن فتاح

62

نسرین حمـﻪ رحیم عبدالله

63

نازنین ابراهیم محمد على

64

ناز كامه‌ران عبدالحميد محمود

65

لاس صباح رشيد محمد

66

كلثوم  محمد احمد

67

فراس كریم عباس كاكـﻪخان

68

سۆزان نجم الدین نصرالدین

69

سروه محمد غریب على

70

سازان عبدالله مصطفى كریم

71

دڵپاك قادر محمدفرج

72

چنار محمود عزيز أحمد

73

پـﻪروا احمد طه احمد